30 września 2016

Mam problem... jak pisać na blogu bez męczenia oczu / I have a problem ... how to write on the blog without tiring eyes

Mam problem z oczami - jednym okiem widzę wszystko w krzywym zwierciadle, drugim wszystko nieostro i za mgłą. Przedtem byłam krótkowzroczna, teraz być może wkrótce niewidząca. Muszę ograniczyć czas spędzony przed ekranem komputera, więc także tę pisaninę. Ale mam jeszcze tyle do pokazania... Więc się ograniczam, ale nie rezygnuję. Do następnych komentarzy...

I have a problem with my eyes - with one eye I can see everything in the distorting mirror, with the second all is out of focus and misty. Before I was near-sighted and now perhaps I will be soon partially sighted. I have to limit the duration of time spent in front of a computer screen, therefore also this scribbling. But I still have so much to show ... So I limit myself, but not give up. Till the next comments ...
Birmingham FoQ 2016 - 5: Patchworki Artystyczne i Ilustracyjne / Art and Pictorial Quilts

Tu było najwięcej różnic w ocenie mojej i jurorów na temat nagrodzonych prac. Ale też tu było najwięcej różnic jakościowych - wybór najlepszej pracy był rzeczywiście bardzo trudny. Do Birmingham pojechałam przede wszystkim po to, by podziwiać patchworki artystyczne. Wiele patchworków ilustracyjnych należy według mnie także do tej kategorii i tu było wiele bardzo ciekawych, więc skomentuję najpierw pierwszą nagrodę "ilustracyjną": de gustibus non est disputandum - czyli o upodobaniach się nie dyskutuje!!!

Here I was of a total different opinion as the jury about awardwinning works. But there were also most differences in quality - the choice of the bests was really very difficult. To Birmingham I went first of all to admire Art Quilts. Many Pictorial Quilts belong according to my opinion also to this category and there were many very interesting works, I would like to comment this first prize first: de gustibus non est disputandum - tastes are not discussed!


New Beginning - by Elfriede Grooten, NL (322 - Winner in the category Pictorial Quilts)

African Woman (detail) - by Janneke de Vries-Bodzinga, NL (346 - 2 prize in the category Pictorial Quilts)
Sunseeker - by Liz Jones, UK (301 - 3 prize in the category Pictorial Quilts)

Oto kilka patchworków ilustracyjnych: / There are some of pictorial quilts:

The Magical Mermaid's Castle - by Claudia Pfeil, Germany (303 - Pictorial Quilts)

Frog - by Bara Bartosova Zamberk, Czech Republic (334 - Judge's Choice in the category Pictorial Quilts)

Keeping Watch #2 - by Roberta Le Poidevin, UK (338 - Judge's Choice in the category Pictorial Quilts)
Wild Arum - by Liz Brooke Ward, UK (349 - Highly Commended in the category Pictorial Quilts)

Harbour At Low Tide - by Kate Dowty, UK (321 - Pictorial Quilts)

Moim zdaniem jednak takich prac, jak nagrodzony pierwszą nagrodą patchwork artystyczny "Ruins 6" uszyty przez Leah Higgins, powstaje w świecie wiele, i to od dawna! (przykłady patrz w Pinterescie). Techniki przenoszenia zdjęć na tkaninę, drukowania/farbowania tkanin, ich cięcia i zszywania są dziś wysoko rozwinięte, więc takie dzieła bywają spektakularne. Ta nagrodzona praca, choć bardzo ciekawa, nie jest według mnie spektakularna. Ale jedna z niewielu "abstrakcyjnych" (nie ilustracyjnych) i jakościowo jedna z najlepszych.

In my opinion, however, there are plenty of such works all over the world as that with the first prize awarded "Ruins 6" made by Leah Higgins, and that's for a long time! (for examples see Pinterest). Techniques for photo transfer to fabric, for printing/dyeing fabrics and for cutting them and sewing together are today highly developed, so such works are often spectacular. This awarded quilt, although very interesting, is for me not spectacular. But it was one of very few "abstrakt" (not pictorial) works and technically one of the best


Ruin 6 - by Leah Higgins, UK (535 - Winner in the category Art Quilts)

Oto kilka patchworków artystycznych: / There are some of art quilts:

Rainy Day Dora Creek #13 - by Judy Hooworth, Australia (456 - 3 prize in the category Art Quilts)
Coral Reefs 2 - by Jean Marshall, UK (525 - 2 prize in the category Art Quilts)

Galloping Wild and Free - by Helen Godden, Australia (460 - Art Quilts)
Glue and Stick - Anne Smith, UK (464 - Art Quilts)

A Quiet Winter - by Marita Lappalainen, Finland (457 - Highly Commended in the category Art Quilts)
Lost Communication - by Jackie Smith, UK (493 - Art Quilts) - left
Four Minute Sampler - by Liz Brooke Ward, UK (494 - Art Quilts) - right / and detail

Purdah - by Linzi Upton, UK (536 - Art Quilts)

150 Years of Alice in Wonderland - by Arthur Ridley, UK (524 - Judge's Choice in the category Art Quilts) - my Coup de Coeur!

Think Tea - by Sheena Hughes, UK (543 - Art Quilts)
Cacharros - by Mayte Rodriguez, Spain (510 - Art Quilts)

I oczywiście polskie patchworki artystyczne i ilustracyjne pokazane tu.
And of course Polish art and pictorial quilts shown here.

18 września 2016

Birmingham FoQ 2016 - 4: Patchwork współczesny i nowoczesny / Contemporary and modern quilts

Czy znacie definicję patchworku współczesnego? A nowoczesnego? Nie??? Nie szkodzi, bo właściwie definicje nie są takie istotne, przynajmniej na Festiwalu Quiltów w Birmingham. Tu przyjmuje się wszystkie zgłoszone prace, więc jak się artysta czuł, tak się zgłosił. No i dobrze, bo pokazano wiele ciekawych prac, które niekoniecznie pasują do kursujących definicji.

Do you know the definition of a contemporary quilt ? And a modern quilt? Not??? Never mind, because actually the definitions are not so important, at least at the Festival of Quilts in Birmingham. Here all entered works were accepted, also how the artist felt - one way or the other - about herself / himself, so the work was entered. That is just as well, because many interesting quilts were shown there, what do not necessarily fit into the plying definitions.

Jednak definicja współczesności, wydrukowana w katalogu organizatorów, mnie zaskoczyła - praca "oparta na tradycji szycia quiltów, jak patchwork, aplikacje czy "tylko pikowanie" (wholeclotch), ale z oryginalnym podejściem". Czy tradycyjne prace nie powinny być oryginalne? W każdym razie te nagradzane???
Bo jeśli różnica między tradycją a współczesnością ma polegać jedynie na użyciu nietradycyjnych materiałów, w tym "ufarbowanych i zadrukowanych", albo na zastosowaniu "niezwykłych metod konstrukcyjnych", to moim zdaniem ogranicza to obie kategorie: tradycyjną do starych technik, a nowoczesną do starych wzorców. Pozostałe kryteria dotyczą wszystkich kategorii konkursowych, jak oryginalny projekt czy interesujące użycie koloru.

However, the definition of the contemporaneity, printed in the catalogue the organizers, surprised me - quilt that "draw on the tradition of quilt making, through patchwork, applications or wholeclotch, but has the original approach". Do traditional works should not be original? At any rate these award-winning???
If the difference between tradition and contemporary times has to rely only on the use of non-traditional materials, among others also "dyed and printed", or on the application of "unusual construction methods", then - in my opinion - this limits both categories: traditional to old techniques, and contemporary to old patterns. Other criteria apply to all categories of the competition as well, as the original design and interesting use of color.


Zwycięzca w kategorii "Patchwork Współczesny": "Kwitnący Raj" (707 - Paradise in Bloom) wykonany przez Robyn Fahy. Wzór zaprojektowała Judy Niemeyer / Quiltworx (http://www.quiltworx.com/patterns/paradise-in-blooms/). Przepiękna praca, ale dla mnie powinna wygrać kategorię tradycyjną... Gdyby była projektem własnym artystki...

Winner in the category "Contemporary Quilts": "Paradise in Bloom" (707) made by Robyn Fahy. The pattern was designed by Judy Niemeyer/Quiltworx (http://www.quiltworx.com/patterns/paradise-in-blooms/). Beautiful work, but for me, it should win the category "Traditional Quilts" ... If it was made as the artist's own project...
Natomiast nowoczesność według organizatorów jest "funkcjonalna, minimalistyczna i inspirowana nowoczesnym designem". Nie będę cytować szczegółowego opisu tkanin, technik i wskazówek projektowych, które "mogą być użyte" - bo na szczęście nie muszą.

On the other hand modernity by the organizers is "functional, minimalist and inspired by modern design". I will not cite a detailed description of the fabrics, design tips and techniques that "can be used " - because, fortunately, they do not have to be used.

Zwycięzca w kategorii "Patchwork nowoczesny": "Biurowe Bazgroły 1" (264 - Office Doodle) wykonany przez Sarah Humphreys. Świetne pikowanie zaprzecza trochę definicji organizatorów: "zwykle proste pikowanie liniami prostymi albo wzorami w kratkę".

Winner in the category "Modern Quilts": "Office Doodle 1 "(264) made by Sarah Humphreys. Great quilting contradicts a little bit to definition of the organizers: "generally simply quilted with lines of stitching or grid patterns".Następne prace oceńcie sami - to mieszanka nowoczesności i współczesności na moją modłę.

You can appraise following works yourself - it is the mixture of modernity and contemporaneity of my own.Lisbet Borggreen, Denmark - Background Noise (215 - 2 prize "Modern Quilts")
Claudia Pfeil, Germany - Fern Rising (740 - 2 prize "Contemporary Quilts")
Helen Howes, UK - Modern Sampler (216 - Modern) and Janet Hill, UK - The Talent Show (218 - Modern)
Chris Mason, UK - ISBN Quilt (236 - Modern) and Nicola Howard Hobbs, UK - Aotearoa Morning Skies 2016 'Rangi and Pappa' (238 - Modern)
Lisa Naylor, UK - Mirrorball (230 - Modern) and Catherine Brierley, UK - (232 - Modern)
Ana Belen Montero, Spain - The Flavour of Time (260 - Modern) and Simone de Haan, NL - It's not easy been green V (261 - Modern)
Brenda Thomas, UK - Dan and Natalie's Quilt (265 - Modern)
Linda Turner, UK - Stone Wall Journal (778 - Contemporary)
Jane Wheeler, UK - Red Circles in Red Squares III (731 - Contemporary)Nadia Arbach, UK - Capsizing (224 - Modern)
Fiona McIntosh, UK - Sursum Semper (225 - Modern)Abigail Booth, UK - Tumbling Blocks (266 - 3 prize "Modern Quilts")
Nicola Howard Hobbs, UK - La Passacaglia "HHH" (752 - Contemporary)
Caroline Wilkinson, UK - Not much sunshine plenty of shadow (754 - Contemporary)
Elisabeth Nacenta de la Croix, CH - Clapotis (755 - Contemporary)
Janet McCallum, UK - After the Rainbow (711 - Judge's Choice Contemporary)