18 września 2016

Birmingham FoQ 2016 - 4: Patchwork współczesny i nowoczesny / Contemporary and modern quilts

Czy znacie definicję patchworku współczesnego? A nowoczesnego? Nie??? Nie szkodzi, bo właściwie definicje nie są takie istotne, przynajmniej na Festiwalu Quiltów w Birmingham. Tu przyjmuje się wszystkie zgłoszone prace, więc jak się artysta czuł, tak się zgłosił. No i dobrze, bo pokazano wiele ciekawych prac, które niekoniecznie pasują do kursujących definicji.

Do you know the definition of a contemporary quilt ? And a modern quilt? Not??? Never mind, because actually the definitions are not so important, at least at the Festival of Quilts in Birmingham. Here all entered works were accepted, also how the artist felt - one way or the other - about herself / himself, so the work was entered. That is just as well, because many interesting quilts were shown there, what do not necessarily fit into the plying definitions.

Jednak definicja współczesności, wydrukowana w katalogu organizatorów, mnie zaskoczyła - praca "oparta na tradycji szycia quiltów, jak patchwork, aplikacje czy "tylko pikowanie" (wholeclotch), ale z oryginalnym podejściem". Czy tradycyjne prace nie powinny być oryginalne? W każdym razie te nagradzane???
Bo jeśli różnica między tradycją a współczesnością ma polegać jedynie na użyciu nietradycyjnych materiałów, w tym "ufarbowanych i zadrukowanych", albo na zastosowaniu "niezwykłych metod konstrukcyjnych", to moim zdaniem ogranicza to obie kategorie: tradycyjną do starych technik, a nowoczesną do starych wzorców. Pozostałe kryteria dotyczą wszystkich kategorii konkursowych, jak oryginalny projekt czy interesujące użycie koloru.

However, the definition of the contemporaneity, printed in the catalogue the organizers, surprised me - quilt that "draw on the tradition of quilt making, through patchwork, applications or wholeclotch, but has the original approach". Do traditional works should not be original? At any rate these award-winning???
If the difference between tradition and contemporary times has to rely only on the use of non-traditional materials, among others also "dyed and printed", or on the application of "unusual construction methods", then - in my opinion - this limits both categories: traditional to old techniques, and contemporary to old patterns. Other criteria apply to all categories of the competition as well, as the original design and interesting use of color.


Zwycięzca w kategorii "Patchwork Współczesny": "Kwitnący Raj" (707 - Paradise in Bloom) wykonany przez Robyn Fahy. Wzór zaprojektowała Judy Niemeyer / Quiltworx (http://www.quiltworx.com/patterns/paradise-in-blooms/). Przepiękna praca, ale dla mnie powinna wygrać kategorię tradycyjną... Gdyby była projektem własnym artystki...

Winner in the category "Contemporary Quilts": "Paradise in Bloom" (707) made by Robyn Fahy. The pattern was designed by Judy Niemeyer/Quiltworx (http://www.quiltworx.com/patterns/paradise-in-blooms/). Beautiful work, but for me, it should win the category "Traditional Quilts" ... If it was made as the artist's own project...
Natomiast nowoczesność według organizatorów jest "funkcjonalna, minimalistyczna i inspirowana nowoczesnym designem". Nie będę cytować szczegółowego opisu tkanin, technik i wskazówek projektowych, które "mogą być użyte" - bo na szczęście nie muszą.

On the other hand modernity by the organizers is "functional, minimalist and inspired by modern design". I will not cite a detailed description of the fabrics, design tips and techniques that "can be used " - because, fortunately, they do not have to be used.

Zwycięzca w kategorii "Patchwork nowoczesny": "Biurowe Bazgroły 1" (264 - Office Doodle) wykonany przez Sarah Humphreys. Świetne pikowanie zaprzecza trochę definicji organizatorów: "zwykle proste pikowanie liniami prostymi albo wzorami w kratkę".

Winner in the category "Modern Quilts": "Office Doodle 1 "(264) made by Sarah Humphreys. Great quilting contradicts a little bit to definition of the organizers: "generally simply quilted with lines of stitching or grid patterns".Następne prace oceńcie sami - to mieszanka nowoczesności i współczesności na moją modłę.

You can appraise following works yourself - it is the mixture of modernity and contemporaneity of my own.Lisbet Borggreen, Denmark - Background Noise (215 - 2 prize "Modern Quilts")
Claudia Pfeil, Germany - Fern Rising (740 - 2 prize "Contemporary Quilts")
Helen Howes, UK - Modern Sampler (216 - Modern) and Janet Hill, UK - The Talent Show (218 - Modern)
Chris Mason, UK - ISBN Quilt (236 - Modern) and Nicola Howard Hobbs, UK - Aotearoa Morning Skies 2016 'Rangi and Pappa' (238 - Modern)
Lisa Naylor, UK - Mirrorball (230 - Modern) and Catherine Brierley, UK - (232 - Modern)
Ana Belen Montero, Spain - The Flavour of Time (260 - Modern) and Simone de Haan, NL - It's not easy been green V (261 - Modern)
Brenda Thomas, UK - Dan and Natalie's Quilt (265 - Modern)
Linda Turner, UK - Stone Wall Journal (778 - Contemporary)
Jane Wheeler, UK - Red Circles in Red Squares III (731 - Contemporary)Nadia Arbach, UK - Capsizing (224 - Modern)
Fiona McIntosh, UK - Sursum Semper (225 - Modern)Abigail Booth, UK - Tumbling Blocks (266 - 3 prize "Modern Quilts")
Nicola Howard Hobbs, UK - La Passacaglia "HHH" (752 - Contemporary)
Caroline Wilkinson, UK - Not much sunshine plenty of shadow (754 - Contemporary)
Elisabeth Nacenta de la Croix, CH - Clapotis (755 - Contemporary)
Janet McCallum, UK - After the Rainbow (711 - Judge's Choice Contemporary)

15 września 2016

Birmingham FoQ 2016 - 3: Tradycja / Tradition

Trzecia część jest poświęcona patchworkom i quiltom - to rozróżnienie było w tegorocznym rozdziale nagród bardzo istotne. Bo przecież, popularnie mówiąc, każdy obiekt wykonany jedną z tych technik, ale też techniką mieszaną, w krajach anglojęzycznych jest nazywany quiltem, a w Europie patchworkiem.

The third part is dedicated to patchwork and quilt - this distinction was very important in this year's distribution of prizes. Because, in general, each object made with one of these techniques - but also with mixed! - is called quilt in English-speaking countries and patchwork in Europe.

W tym roku jurorzy głównie nagradzali pikowanie i to w większości maszynowe - wykonane na maszynach tzw. long-arm, ale nie tylko (patrz praca "52º 32′ N 04º03’W" Laury Kemshall i relacja z jej wykonania tu: https://www.designmatterstv.com/winning-quilters-guild-challenge-52-degrees). Czy słusznie? Prace nagrodzone i wyróżnione we wszystkich kategoriach były oczywiście świetne technicznie, ale moim zdaniem te "najlepsze" wybrano czasami bardzo jednostronnie. Chcę przez to powiedzieć, że dla mnie dziś liczy się coś więcej, niż ogrom włożonej pracy czy perfekcja wykonania - przy takiej ogólnoświatowej konkurencji! Niektórym nagrodzonym pracom brakowało tego "specjalnego" czegoś, budzącego zachwyt. Ale też w pewnych kategoriach był mały wybór - najczęściej z powodów technicznych. W sumie więc jurorzy mieli jak zwykle niełatwe zadanie...

This year the judges mainly rewarded quilting, mostly machine-made - with long-arm sewing machines, but not only (see work "52 ° 32 'n 04 ° 03'W" by Laura Kemshall and her report on making here: https://www.designmatterstv.com/winning-quilters-guild-challenge-52-degrees). Justifiably or not? Works awarded and highly commended in all categories were of course great technically, but in my opinion, the "bests" sometimes were chosen one-sided. I want to say, that for me, today, counts something more than perfection or the immensity of work - by such a worldwide competition! Some of the award-winning works missed this "special" something, which bowls us over. On the other hand there was a not wide variety in some categories - most often for technical reasons. So the judges' task was no easy, as usual...


W kategorii Patchworki/Quilty Tradycyjne zwyciężył tzw. wholecloth quilt (tylko pikowanie jednej tkaniny) "Infinity" (609 - Nieskończoność), wykonany przez Sandy Chandler. Ta praca zdobyła także nagrodę Best of Show. Dla mnie największe zaskoczenie, gdyż konkurencja była duża, a pikowanie doskonałe, ale jednak maszynowe. To się teraz nazywa "hand-guided long-arm quilting"! Tradycyjnie?

In the Traditional Quilts category won the wholecloth quilt "Infinity" (609), made by Sandy Chandler. This work also won the Best of Show Award. For me the biggest surprise, as the competition was strong and she quilted it perfectly, albeit on the machine. It is now called "hand-guided long-arm quilting"! By tradition?Natomiast druga nagroda w tej kategorii, też wholecloth quilt "Pearl Princess" (567 - Perłowa Księżniczka) wykonana przez Sandie Lush, już była pikowana ręcznie i ręcznie bogato ozdobiona węzełkami kolonialnymi i koralikami. Zdobyła ona także Nagrodę Publiczności. Szkoda tylko, że ten quilt był tak źle oświetlony - zauważyłam go, gdy zaczęłam szukać wywieszki o nagrodzie. Mimo wielu prób, nie dał się w całości dobrze sfotografować - jego piękno widać dopiero na zbliżeniu. Przegrał, bo był mniejszy?

Instead, the second prize in this category, also wholecloth quilt "Pearl Princess" (567) made by Sandie Lush, was richly hand quilted and hand decorated with colonial knots and beads. It also won the Visitors Choice Award. It was a great pity that this quilt was so badly lighted - I noticed it when I started to look for the notice of the award. Despite many attempts, I couldn't take a photo of entirely work - its beauty could be seen only on close-up. It has lost because it was smaller?


Trzecią nagrodę w tej samej kategorii przyznano pracy "Grey is Beautiful" (590 - Szary jest piękny), wykonanej przez Anne Lilliholm Jorgensen. I znów przepiękne pikowanie na maszynie longarm oraz ręczne aplikacje i trochę haftu. Inspiracją do tego quiltu był inny quilt "Stevie's Garden" Susan Smith (Szablony do kupienia na stronie http://patchworkonstonleigh.typepad.com/patchwork-on-stonleigh/2011/01/stevies-garden.html). Hmmmmm...

Third prize in the same category were granted "Grey is Beautiful" (590) made by Anne Lilliholm Jorgensen. And again, there was the beautiful quilting on the longarm machine as well as hand sewn appliqué with a bit of embroidery. The inspiration for this quilt was another quilt "Stevie's Garden" made by Susan Smith (pattern available for purchase on the http://patchworkonstonleigh.typepad.com/patchwork-on-stonleigh/2011/01/URstevies-garden.html). Hmmmmm ...Moim zdaniem szkoda, że ze zgłoszonych do kategorii Patchworki Tradycyjne 73 prac nie nagrodzono żadnego "prawdziwego" patchworku. A było takich kilka ( w większości pozostałych były aplikacje) i to własnego projektu. Tu pokażę tylko kilka tych prac, które mi się najbardziej podobały.

In my opinion, it is a pity that in the category Traditional Quilts between 73 works any "true" patchwork was awarded. There were some of them (others were most appliqued), item artists' own designed. Here I will show you only what I liked most.


Joy Salvage - Blue Cabin, Highly Commended (miniature log cabin blocks, machine pieced and quilted)


Anne Hill - Never Again! (design by Erica Kaprow)


Janette Chilver - Dresden in Bloom (adapter from a pattern by Edita Sitar)

I oczywiście polskie patchworki pokazane tu.

And of course Polish quilts shown here.

Do tradycji zaliczam także wystawę artystki niemieckiej Brigitte Morgenroth, zatytułowaną "Log Cabin - Today".

The tradition includes for me also the exhibition "Log Cabin - Today" by German artist Brigitte Morgenroth.Bardzo tradycyjna była także wystawa "Inspirations of the Past" grupy artystek tradycyjnych w ramach brytyjskiej gildii patchworku, gdzie wzory użyte w tradycyjnych pracach "vintage" były także interpretowane na nowo w mniejszych, uszytych specjalnie na tę wystawę.

The exhibiton "Inspirations of the Past" by Traditional Quilt Group of The Quilters' Guild of the British Isles was also very traditional."Vintage quilts hang alongside smaller versions, using the same traditional patterns, but made especially for this exhibition." (quoted from the Official Show Guide).A wystawa Kaffe Fassett'a "Antique Quilt Collection" zawierała także jego własne prace zainspirowane jego zbiorami.

And in the galery of Kaffe Fassett "Antique Quilt Collection" also his own works, inspired by his collection, were shown.


05 września 2016

Birmingham FoQ 2016 - 2: Migawki z wystawy / Snapshots of the exhibition

Zacznę może od odrobiny statystyki. Birmingham jest ponad milionowym, przemysłowym miastem w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie metropolitalnym West Midlands - drugim po Londynie i 9 w Europie ośrodkiem metropolitalnym pod względem ilości mieszkańców. Centrum targowe i wystawowe NEC, w którym odbywają się festiwale quiltów, jest największym centrum wystawowym Wielkiej Brytanii i 7 w Europie. Znajduje się w pobliżu międzynarodowego lotniska, międzynarodowego dworca kolejowego, autostrady M34 i wielu hoteli różnej kategorii. Nic więc dziwnego, że festiwal quiltów z jego około 24 tysiacami gości z całego świata to jedna z najbardziej popularnych europejskich imprez tekstylnych.
I will begin with a bit of statistics. Birmingham is the more than one million populous industrial city in the UK, in the metropolitan county of the West Midlands - the 2 after London and 9 in Europe in terms of number of inhabitants. The trade fair centre NEC (National Exhibition Centre), which hosts Festivals of Quilts, is the largest exhibition centre in Britain and 7 in Europe. It is located near the international airport, international railway station, the M34 motorway and many hotels of different categories. So it's no wonder that The Festival of Quilts with it's ca. 24,000 visitors from across the world is one of the most popular European textile events.

W tym roku mieszkałam jednak w połowie drogi między NEC i City, w typowej dzielnicy domków szeregowych, w hotelu koło stacji kolejowej. Potrzebowałam więc albo jeździć pociągiem, albo 2 autobusami i spory kawałek iść na piechotę . Wybrałam to drugie "połączenie", bo było czasowo lepsze i tańsze (codziennie off-peak DaySaver £4.00 zamiast DayTripper £6.50 - za tę różnicę mogłam kupić tłustą ćwiartkę materiału!)
This year however I lived in the middle of the road between the NEC and the City, in a typical district of terraced-houses, in the hotel near the train station. Also I needed either to ride by train or by 2 busses and a big chunk to walk. I chose this second "connection", because it was better scheduled and cheaper (daily off-peak DaySaver £ 4.00 instead of DayTripper £ 6.50 - for this difference I could buy a fat quarter of fabric!)Ograniczona czasowo i przestrzennie, mogłam tylko oglądać eksponaty: quilty, prace eksperymentalne, obiekty 3D - wreszcie do woli! I mogłam rozmawiać z przyjaciółmi i całkiem obcymi osobami o technikach szycia, klejenia, haftowania, farbowania i drukowania materiałów. Rozmawiałam z artystkami o ich quiltach i z autorkami o prezentowanych książkach. No i z wielu propozycji warsztatów, prezentacji i wykładów ("szybkich i łatwych" i tanich w boksach pokazowych, drogich Warsztatów Akademii Quiltowej w Apartamentach Galerii i Atrium oraz darmowych pokazów na stoiskach) udało mi się obejrzeć 2 prezentacje. Obejrzałam bajecznie prostą i tanią wersję sitodruku "monoprint", prezentowaną przez moją ulubioną artystkę Laurę Kemshall (z detalem jej nagrodzonej pracy pokazanej tu) oraz pokaz technik "break down printing" i "newsprint" z użyciem sitodruku farbami pigmentowymi Procion MX i matowego zagęszczacza prowadzony przez żywiołową i pełną humoru artystkę Elaine Griffiths w ramach "The Virtual Studio".
Limited in time and in space, I could only watch exhibits: quilts, experimental works, quilted 3D objects - finally to my heart's content! And I was able to talk to friends and strangers about the techniques of sewing, gluing, embroidery, dyeing and printing textiles. I could talk with quilt artists about their works and with authors about their presented books. From many proposals for workshops, presentations, and lectures ("quick and easy" and cheap in workshop rooms, expensive by Quilt Academy in Atrium and Gallery Suits and free on the boots) I was able to observe the 2 presentations. I watched fabulously simple and cheaper version of screenprinting "monoprint", presented by Laura Kemshall (here with the detail of her award-winning work) and demonstration of "break down printing" and "newsprint" techniques using screen printing with inks pigment Procion MX and matt thickener, presented by effervescent and humorous artist Elaine Griffiths as part of "The Virtual Studio".
A oto kilka ujęć atmosfery ... / And now some snapshots of mood ...Zdjęcia osób pokazuję za ich zgodą! / Photos of persons are shown with their permission!